Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Från medwiki.se
Version från den 31 mars 2016 kl. 20.19 av Admin (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Category:Juridik Category:Psykiatri Category:Linköping T10 ==Terminologi== I lagen 1991:1128. Akronym LPT. ==Syfte== Syftet med tvångsvård är att vårda patien...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Terminologi

I lagen 1991:1128. Akronym LPT.

Syfte

Syftet med tvångsvård är att vårda patienten så att de själva inser att de behöver vård.

Kriterier

Fyra grundförutsättningar för tvångsvård(§3<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P3</ref>):

 1. En allvarlig psykisk störning skall föreligga e.g. psykos
 2. Patienten är i oundgängligt behov av vård dygnet runt i.e. patientens vårdbehov kan inte bli tillgodosatt på något annat sätt än genom inläggning
 3. Patienten skall motsätta sig eller ej vara i stånd att kunna ge samtycke till erbjuden vård och behandling
 4. Får inte ges om patientens psykiska störning endast är en utvecklingsstörning

Om patienten utgör ett hot mot sig själv eller andra skall också beaktas.

Vårdintyg

 • För att beslut om tvångsvård skall kunna fattas måste ett vårdintyg ifyllas, detta intyg skall grundas på en legitimerad läkares undersökning och ska innehålla redogörande för den psykiska störningen och de omständligheter som ger upphov till behovet av tvångsvård (§4<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P4</ref>)
 • Vårdintygsundersökning får bara utföras om det finns sannolika skäl för att tvångsvård är aktuell
 • Om patienten motsätter sig undersökningen kan denne omhändertas för att undersökningen skall kunna genomföras, beslut om sådant omhändertagande får bara tas av läkare i allmän tjänst eller en privatpraktiserande läkare med särskillt avtal med landstinget
 • Vårdintyget får bara utfärdas i omedelbar anslutning till undersökningen(§5<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P5</ref>)
 • Läkaren som fyllt i vårdintygen ansvarar för att detta snarast kommer till sjukvårdsinrättningen där frågan om intagning för tvångsvård skall prövas
 • Vårdintyget måste följa patienten rent fysiskt, annars gäller det inte

Kvarhållning

 • Då vårdintyg ifyllts får läkaren som ifyllt vårdintygen besluta om kvarhållning i väntan på beslut om intagning för tvångsvård, vårdintyget gäller maximalt i fyra dygn(§6<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P6</ref> och §6a)
 • Innan beslut om intagning för tvångsvård är taget får endast om det är risk för patientens eller andra i patientens närhet tvångsåtgärder e.g. bältesläggning eller tvångsmedicinering utföras

Beslut om tvångsvård

 • Efter vårdintyg och kvarhållning skall ansvarig chefsläkare (eller annan psykiater som chefläkaren delegerat uppgiften till) fatta beslut om tvångsvård (inläggning), detta skall göras inom 24 timmar från att patienten inkommit till vårdinrättningen (§6b<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P6b</ref>)
 • Endast chefsläkare på följande avdelningar är de enda som får besluta om tvångsomhändertaganden:
  • Vuxenpsykiatriska avdelningen
  • Barn och Ungdomspsykiatriska avdelningen
  • Infektionsavdelningen (regleras i Smittskyddslagen)
 • Beslutet om tvångsvård får inte fattas av samma läkare som utfört vårdintyget, därav pratar man om tvåläkarbedömning eller tvåläkarprövning
 • Beslutet gäller i 28 dagar, efter detta måste chefsöverläkaren ansöka till länsrätten för tillstånd om vidare behandling, ett sådant tillstånd ger möjlighet till 6 månaders behandling, efter detta måste ansökan till länsrätten göras på nytt (§7<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P7</ref>)
 • Vid beslut om tvångsvård har chefläkaren skyldighet att informera patienten (när patienten är mottaglig) om dennes rätt till en stödperson (§30<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P30</ref>) och dennes rätt att överklaga beslutet (§48<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P48</ref>).
  • En stödperson är en lekman utsedd av patientnämnden som tillhandahåller socialt (inte juridiskt) stöd

Konvertering

 • En patient som är frivilligt inneliggande på psykiatrisk avdelning kan överföras till att bli tvångsintagen om behov för detta uppstår, samma handläggningsgång som vid nyinläggning gäller i.e. vårdintyg och tvåläkarbedömning enligt ovan (§11<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P11</ref>)
 • Även konvertering från LRV sker på liknande sätt (§14<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P14</ref>)

Polishandräckning

 • Läkare kan få hjälp av polis för att kunna genomföra vårdintygsundersökning (§47<ref>https://lagen.nu/1991:1128#P47</ref>)
 • Chefsöverläkare kan få hjälp att föra en patient till sjukvårdsinrättningen eller återföra en patient som rymt eller ej återkommit efter permission

Handläggningsgång

 1. Patienten kommer in till kliniken
 2. Legitimerad läkare använder §6a för att hålla kvar patienten på avdelningen tills chefsöverläkaren hunnit undersöka patienten
 3. Legitimierande läkare är de enda som får fylla i blanketten om vårdintyg, i.e. är du UL/AT-läkare måste du kontakta din bakjour som får skriva intyget
 4. Chefsläkaren godkänner sedan denna genom §6b, måste undersöka patienten personligen inom 24 timmar från att de kommit in till klinken och §6a använts
 5. Patienten har rätt att överklaga
 6. Kliniken har 28 dagar på sig att behandla patienten och måste sedan ansöka hos länsrätten om ytterligare 6 månaders tvångsvård, efter dessa måste en ny ansökan till länsrätten skickas osv.
 7. Var som helst i denna handläggningsgång kan chefsöverläkaren avskriva tvångsvården och övergå till vanlig vård

Tips vid ifyllande av vårdintyg (för att undvika vanliga fel)

 • Ring psykiatiska kliniken och fråga om hjälp vid oklarheter
 • Använd rätt blankett
 • Datera
 • Styrk patientens identitet och hur patienten legitimieras
  • Patienten själv, anhörig, polis?
  • Körkort, pass, annan id-handling?
  • Om okänd, sätt patients tumavtryck på blanketten
 • Signera

Se även

Referenser

<references/>